Pamiętaj (Zapamatujte si)

Nazwy dni tygodnia w języku polskim piszemy małą literą, o ile nie rozpoczynają zdania.
(Názvy dnů v týdnu zapisujeme malým písmenem, pokud to není na začátku věty.)


 Czasownik lubię łączy się z biernikiem.

(Sloveso „lubię” se pojí s 4. pádem )

Last modified: Saturday, 28 October 2017, 3:20 PM