Wstęp

W tej lekcji nauczymy się nazw części ciała, najcęstszych chorób oraz słówek, które przydadzą  się podczas wizyty u lekarza i w aptece.  W części gramatycznej zapoznamy się z odmianą czasownika „powinien” w rodzaju męskim i żeńskim, z odmianą zaimków osobowych w bierniku oraz z formami czasu przeszłego.

(V této hodině se naučíme pojmenování části těla, seznámíte se s nejčastějšími onemocněními a slovní zásobou, kterou použijete při návštěvě u lékaře a v lékárně. V mluvnici se seznámíme s časováním slovesa „powinien” v rodu mužském a ženském, se skloňováním osobních zájmen v 4. pádu a s tvary minulého času.)

Jak się uczyć ?

(Jak se učit?)

Lekcję rozpocznij od wysłuchania dialogów, zwróć uwagę na nowe słownictwo związane z chorobami i dolegliwościami, z nazwami osób pracujących w przychodni i aptece. W części gramatycznej zwróć uwagę na nietypowe zwroty pełniące rolę form osobowych czasowników. Należą tu zwroty z powinien (plus bezokolicznik). Ich forma osobowa w czasie teraźniejszym ma odmianę jak czas przeszły (powinienem, powinnam, powinieneś, powinnaś, powinien, powinno, powinna; powinniśmy, powinnyśmy, powinniście, powinnyście, powinni, powinny)  z formami zaimków osobowych w bierniku oraz z formami czasu przeszłego.  Zwróć uwagę na to, że w języku polskim wyróżnia się dwa rodzaje czasu przeszłego: czas przeszły niedokonany – wyraża czynność przerwaną, nieukończoną w przeszłości lub powtarzającą się, tworzony od czasowników niedokonanych, np. grał, pisaliście; czas przeszły dokonany – wyraża czynność ukończoną w przeszłości ze związkiem z teraźniejszością i bez niego, tworzony od czasowników dokonanych, np. zagrał, napisaliście. Zwróć uwagę na formy czasu przeszłego takich czasowników jak , „pójść”, wejść, wyjść, przejść, przyjść, odejść- patrz moduł.

(

Hodinu začněte poslechem dialogů, svoji pozornost obraťte na slovní zásobu spojenou s nemocemi a zdravotními potížemi, s názvy osob, které pracují v ambulanci a lékárně. V mluvnici si všimněte netypických slovních obratů ve funkci osobních tvarů sloves. Patří sem slovní obraty s „powinien” (s infinitivem). Jejich osobní tvar v přítomném čase se časuje jako minulý čas (powinienem, powinnam, powinieneś, powinnaś, powinien, powinno, powinna; powinniśmy, powinnyśmy, powinniście, powinnyście, powinni, powinny). Seznamte se s tvary osobních zájmen ve 4. pádu a tvary minulého času sloves. Všimněte si, že v polštině se rozlišují dva druhy minulého času: minulý čas nedokonavý – vyjadřuje činnost, která byla přerušena, neukončená v minulosti nebo se opakuje, je tvořen od nedokonavých sloves, např. grał, pisaliście; minulý čas dokonavý – vyjadřuje činnost, která se v minulosti skončila, která s přítomností může, ale nemusí mít souvislost, je tvořen od dokonavých sloves, např. zagrał, napisaliście. Svou pozornost obraťte na tvary minulého času sloves jako jsou: „pójść”, „wejść”, „wyjść”, „przejść”, „przyjść”, „odejść” – viz modul.)


Last modified: Tuesday, 7 November 2017, 5:42 PM