To powinieneś wiedzieć… (To byste měli vědět)

Położenie Polski

(Poloha Polska)

Polska położona jest w środkowej części Europy. Leży ona w dorzeczach dwóch rzek: Wisły i Odry. Polska od zachodu graniczy z Niemcami, od południa z Czechami i Słowacją, od wschodu z Rosją, Ukrainą, Białorusią, Litwą.

Terytorium Polski zajmuje 312,7 tys. km², liczba mieszkańców wynosi 38 milionów. Jest ona krajem średniej wielkości. Powierzchnia Polski sytuuje się na 9 miejscu wśród państw europejskich. Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego.

Polska dzieli się na 16 województw. Stolicą Polski jest Warszawa. Inne większe i ważne miasta to Kraków, Poznań, Gniezno, Szczecin, Katowice, Gdynia.

Polska jest krajem przemysłowo-rolniczym. Najważniejszym bogactwem naturalnym kraju jest węgiel, siarka, sól, miedź. Jeśli chodzi o rolnictwo, to przeważają uprawy podstawowych zbóż: pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa oraz ziemniaków, rzepaku i lnu.

Glossary

środkowa część Europy - střední část Evropy

dorzecze - povodí

graniczyć z czymś - hraničit s něčím

terytorium Polski zajmuje ... - území Polska zabírá ...

liczba mieszkańców wynosi ... - počet obyvatel je ...

kraj średniej wielkości - země střední velikosti

wśród państw europejskich - mezi evropskými státy

klimat umiarkowany - mírné klima

dzieli się na - skládá se z

województwo - vojvodství (kraj)

kraj przemysłowo-rolniczy - průmyslově-zemědělská země

bogactwa naturalne - přirozené bohatství

węgiel - uhlí

siarka - síra

sól - sůl

miedź - měď

rolnictwo - zemědělství

uprawa  zboża - pěstitelství obilí

pszenica - pšenice

żyto - žito

jęczmień - ječmen

owies - oves

ziemniaki - brambory

rzepak - řepka

len - len

Last modified: Thursday, 9 November 2017, 2:30 PM