Wstęp (Ievads)

Zajęcia zaczynają się od wysłuchania dialogów, w których występuje nowe słownictwo dotyczące przyborów szkolnych oraz nazw przedmiotów w szkole.

(Nodarbības sākas ar dialogu noklausīšanos, kuros parādas  jaunie vārdi par skolas piederumiem un priekšmetu nosaukumiem skolā.)

W części  gramatycznej zapoznasz się z końcówkami rzeczowników w mianowniku liczby pojedynczej, rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego. Zwróć uwagę na rzeczowniki występujące wyłącznie w liczbie mnogiej, tzw. pluralia tantum, np. „nożyczki”.

(Gramatikas sadaļā iepazīsiet lietvārdu  galotnes nominatīvā vienskaitlī, vīriešu, sieviešu dzimti un nekatro dzimti. Pievērsiet uzmanību lietvārdiem, kuri ir tikai daudzskaitlī, tā saucāmie pluralia tantum, piem., "šķēres".)

W sferze komunikacji zaprezentowano pytania: Co to jest?, Kto to jest?, Czy to jest?

(Komunikācijā rodas jautājumi: Kas ir tas? Kurš tas ir? Vai tās ir?)


Last modified: Wednesday, 26 July 2017, 3:15 PM