Pamiętaj! (Iegaumē)

Nazwy dni tygodnia w języku polskim piszemy małą literą.

(Nedēļas dienu nosaukumus poļu valodā raksta ar mazajiem burtiem.)


 Czasownik lubię łączy się z biernikiem.

(Darbības vārdu „mīlu” lieto kopā ar akuzatīvu.)


Last modified: Monday, 31 July 2017, 1:37 PM