Wstęp (Ievads)

W tej lekcji nauczymy się nazw części ciała, najczęstszych chorób oraz słówek, które przydadzą  się podczas wizyty u lekarza i w aptece.  W części gramatycznej zapoznamy się z odmianą czasownika „powinien” w rodzaju męskim i żeńskim, z odmianą zaimków osobowych w bierniku oraz z formami czasu przeszłego.

(Šajā lekcijā mēs mācīsimies ķermeņa daļu nosaukumus, visbiežāk sastopamo slimību nosaukumus, un vārdus, kas būs noderīgi, apmeklējot ārstu vai aptieku. Gramatikas  sadaļā mēs iemācīcimies darbības vārda "vajadzētu" deklināciju  vīriešu dzimtē un sieviešu dzimtē  , un  personu vietniekvārdu deklinācijas akuzatīvā pagātnē.)

Jak się uczyć ? ( Kā mācīties?)

Lekcję rozpocznij od wysłuchania dialogów, zwróć uwagę na nowe słownictwo związane z chorobami i dolegliwościami, z nazwami osób pracujących w przychodni i aptece. W części gramatycznej zwróć uwagę na nietypowe zwroty pełniące rolę form osobowych czasowników. Należą tu zwroty z powinien (plus bezokolicznik). Ich forma osobowa w czasie teraźniejszym ma odmianę jak czas przeszły (powinienem, powinnam, powinieneś, powinnaś, powinien, powinno, powinna; powinniśmy, powinnyśmy, powinniście, powinnyście, powinni, powinny)  z formami zaimków osobowych w bierniku oraz z formami czasu przeszłego.  Zwróć uwagę na to, że w języku polskim wyróżnia się dwa rodzaje czasu przeszłego: czas przeszły niedokonany – wyraża czynność przerwaną, nieukończoną w przeszłości lub powtarzającą się, tworzony od czasowników niedokonanych, np. grał, pisaliście; czas przeszły dokonany – wyraża czynność ukończoną w przeszłości ze związkiem z teraźniejszością i bez niego, tworzony od czasowników dokonanych, np. zagrał, napisaliście. Zwróć uwagę na formy czasu przeszłego takich czasowników jak , „pójść”, wejść, wyjść, przejść, przyjść, odejść- patrz moduł.

(Lekcija sākas ar dialogu klausīšanos, pievērsiet uzmanību jauniem vārdiem, kas saistīti ar slimībām un dažādām kaitēm, ar personālu, kas strādā klīnikās un aptiekās. Gramatikā pievērsiet uzmanību netipiskām frāzēm, kas veido attiecīgu darbības vārdu formu. Attiecas uz vārdu “vajadzētu” (plus infinitīvs). Tā forma tagadnē ir tāda pati kā pagātnē (man vajadzētu, mums vajadzētu, viņai vajadzētu, viņam vajadzētu, viņiem vajadzētu) ar personas vietniekvārdiem akuzatīvā un pagātnes laika formās.

 Ievērojiet, ka poļu valodā tiek izdalīti divi pagātnes laika veidi: ir pagātnes laiks ar nepabeigtu nozīmi, piemēram, es spēlēju, es rakstīju.

Un ir pagātnes laiks, kur darbība tiek pabeigta piemēram, es nospēlēju, es uzrakstīju. 

Pievērsiet uzmanību tādiem darbības vārdiem pagātnē  kā "iet", “ieiet”, “iziet”,  “pāriet”, “atnākt”,  “atiet” - skatīt moduli.)

Last modified: Saturday, 7 April 2018, 8:27 PM