Dostępna i polecana literatura przedmiotu

Poniżej znajduje się wskazanie na tylko znikomą część bardzo bogatej literatury przedmiotu:

 1. BASARA J., 1977: Gwary ludowe wobec języka ogólnopolskiego, „Przegląd Humanistyczny”, XXI, 12: 107–112.
 2. BUTTLER D., 1982: Miejsce języka potocznego wśród odmian współczesnej polszczyzny. W: Język literacki i jego warianty. Red. S. URBAŃCZYK. Wrocław: 17–28.
 3. BUTTLER D., KURKOWSKA H., SATKIEWICZ H., 1971: Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej. Warszawa.
 4. BUTTLER D., KURKOWSKA H., SATKIEWICZ H., 1982: Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej. Warszawa.
 5. DUBISZ S., KARAŚ H., KOLIS N., 1995: Dialekty i gwary polskie. Warszawa.
 6. FURDAL A., 1973: Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego. Wrocław.
 7. GROCHOWSKI M., 1982: Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne. Toruń.
 8. HANDKE K., 1986: Polszczyzna regionalna – problematyka i stan badań. W: Polszczyzna regionalna Pomorza (zbiór studiów). Red. K. HANDKE. Wejherowo: 7–20.
 9. HANDKE K., 1986: Polszczyzna regionalna – problematyka i stan badań. W: Polszczyzna regionalna Pomorza (zbiór studiów). Red. K. HANDKE. Wejherowo: 7–20.
 10. KARAŚ H., 2008: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny. http://www.gwary- polskie.uw.edu.pl.
 11. KUCAŁA M., 1994: Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego. Kraków.
 12. LUBAŚ W., 1979: Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny. Szkice socjolingwistyczne, Warszawa.
 13. MARKOWSKI A., 1992: Polszczyzna końca XX wieku. Warszawa.
 14. Miodek J., 2002: Słownik ojczyzny polszczyzny. Wrocław.
 15. OŻÓG K., 2001: Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów.
 16. SŁAWKOWA E., 2003: Być stela. Z zagadnień edukacji regionalnej na Śląsku Cieszyńskim. Katowice.

Last modified: Wednesday, 14 March 2018, 5:02 AM